Warning: Use of undefined constant cf_page - assumed 'cf_page' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/18/201418/petrasvensson.se/public_html/wp-content/plugins/formget-contact-form/index.php on line 282 Att starta och sköta ett företag - Petra SvenssonPetra Svensson

Att starta och sköta ett företag

sköta bokföring företag

Vill du starta ett företag? Då måste du tänka på många saker! En sak som är viktig är att du sköter bokföringen. I den här artikeln berättar jag vilka regler som finns för bokföring och vad du måste känna till när du startar ett företag.

Du måste lära dig bokföring

Ska du starta företag är bokföring en viktig del, läs om min resa till eget företagande här. Alla affärstransaktioner måste noggrant bokföras för att man ska kunna redovisa företagets ekonomiska händelser. Men, det är naturligtvis inte bara för företag som det är viktigt att ha en korrekt bokföring. Visserligen har bokföringsnämnden bestämt att alla näringsidkare måste bokföra på ett visst sätt, men bokföring är också viktigt för föreningar och andra där man hanterar pengar.

Hur ska det gå till?

I Sverige finns till och med en speciell bokföringslag, där det finns speciella regler för hur en bokföring ska gå till. Till exempel ska man, i möjligaste mån, se till att händelser bokförs i tidsordning, och alla affärshändelser ska redovisas både i datumordning och systematisk ordning. Detta betyder att det måste delas upp på två, eller eventuellt flera, konton. Denna bokföring som alla näringsidkare gör kan sedan resultera i olika former av redovisningar, och varje räkenskapsår avslutas med ett bokslut.starta företag

För företagens bokföring kan man använda sig av två metoder, kontantmetoden och faktureringsmetoden. Kontantmetoden är en lite enklare metod, och den får enbart användas av mindre företag och föreningar. För att denna metod ska få användas krävs att företagets eller föreningens nettoomsättning inte är större än tre miljoner kronor, och att räkenskapsåret inte avslutas med en årsredovisning. Med denna metod får företaget vänta med att bokföra affärshändelsen tills man fått sin betalning. Man bokför därmed en faktura bara en gång, till skillnad mot faktureringsmetoden, där den redovisas både när den skickas ut och när den är betald. Denna enklare bokföring får man bara använda om företaget har ett litet antal fakturor, som dessutom inte uppgår till så stora värden.

Ett företag som använder sig av kontantmetoden kan, när som helst, förändra sin metod och gå över till faktureringsmetoden. Förändringen gör man hos Skatteverket. Däremot är det inte möjligt att ändra från faktureringsmetoden till kontantmetoden.

Att bokföring är så viktig för ett företag eller en förening har många olika orsaker. I första hand handlar det förstås om redovisning till Skatteverket, så att man betalar rätt moms och andra skatter.
Men, det är naturligtvis viktigt också i den löpande verksamheten att man har kontroll över sina finanser, och för aktiebolag är det också viktigt att kunna redovisa företagets ekonomi inför aktieägarna.

Mycket att ha koll på

För den som själv vill ta hand om sin bokföring, i företag eller andra sammanhang finns en hel del termer och begrepp att hålla reda på. Några av de viktigaste är resultaträkning (RR), balansräkning (BR) och kassaflöde (KF).

Resultaträkningen är en sammanställning företagets resultatkonton i bokföringen. I resultaträkningen ser man företagets alla intäkter och dess utgifter, eller kostnader, och resulterar i ett saldo som visar om perioden gått med vinst eller förlust.

En balansräkning visar också på företagets tillgångar och skulder, men i denna uppställning ser man resultatet vid ett visst givet tillfälle. Denna uppställning brukar göras i två kolumner, där man sätter upp alla tillgångar i den ena och skulder och eget kapital i den andra. Kolumnen med tillgångar brukar ibland kallas den aktiva sidan, och den med skulder kallas den passiva sidan i uppställningen.
Balansräkningen ger alltså en bild av företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle.

Vad kassaflöde är kan man nästan höra på namnet. Det är företagets betalningsströmmar, det vill säga utbetalningar och inbetalningar. I årsredovisningen gör man en kassaflödesanalys, som visar hur förändringen i likvida medel ser ut under perioden. Kassaflödesanalysen brukar delas upp i tre delar: löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.

I bokföringssammanhang talar man om en huvudbok. I denna huvudbok finns all bokföring samlad efter konto. Förenklat kan man säga att huvudboken är en översikt över företagets alla konton och händelser under en viss tidsperiod. Här ordnas alla affärshändelserna systematiskt, och om man upptäcker något fel i bokföringen är det i huvudboken man börjar att leta efter felaktigheterna. En annan del av bokföringen är grundboken där företagets affärshändelser presenteras i den ordning de inträffat. I de fall bokföringen görs med datorns hjälp skapas posterna i huvudboken och grundboken samtidigt.

Enligt bokföringslagen måste bokföringen göras på ett sådant sätt att man kan presentera händelserna både i registerordning och i systematisk ordning, och det kan man med hjälp av huvudbok och grundbok.

Många av de redovisningsskyldiga företagen och organisationerna i Sverige använder sig i dag av en och samma kontoplan för sin bokföring. Denna plan kallas BAS-kontoplan, och den har under många år publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB. Formatet används numera också av tillverkare av bokföringsprogram.

ekobrottsmyndigheten

Kommentera